top of page

Personenbelasting AJ 2022

Elk voorjaar vallen de belastingbrieven in de bus en dit jaar is dat niet anders. We nemen de belangrijkste fiscale wijzigingen voor dit aanslagjaar graag even samen met je door:


Buitenlandse onroerende goederen

Als je een onroerend goed in het buitenland bezit, zal de eigendom in dat land belast worden. België heeft met de meeste landen verdragen om dubbele belastingen te vermijden waardoor de belasting op het buitenlands onroerend goed niet nogmaals in België wordt geheven. Toch zorgt het er wel voor dat je inkomsten in België in hogere belastingschijven terecht komen. Dit is het zogenaamde progressievoorbehoud.


Belangrijke wijziging vanaf 1 januari 2021

Tot eind 2020 werden de inkomsten van buitenlandse onroerende goederen op basis van de brutohuurwaarde belast. Daarvan konden nog een forfaitaire onkostenvergoeding van 40% en de buitenlandse onroerende belastingen worden afgetrokken. Belgen die een in België gelegen eigendom verhuurden aan particulieren werden dan weer belast op basis van het kadastraal inkomen. Dit leidde tot een significant verschil in de personenbelasting, wat ervoor zorgde dat België door Europa op de vingers werd getikt.


Vanaf aanslagjaar 2022 voor buitenlandse onroerende goederen in bezit of verworven tijdens 2021 zal niet langer de brutohuurwaarde moeten aangegeven worden, maar een geïndexeerd kadastraal inkomen. Bij niet-verhuur of verhuur aan particulieren zal dat geïndexeerd KI worden gebruikt om de belastbare basis te berekenen. Bovenop die belastbare basis worden de andere Belgische inkomsten en belastingvoordelen toegevoegd waardoor die, volgens het progressievoorbehoud, in hogere belastingschijven terechtkomen. Toch is het gebruik van een geïndexeerd KI een stuk voordeliger dan het gebruik van de brutohuurwaarde.


Opdat de administratie dit KI kan bepalen, is het van belang dat dit onroerend goed ook binnen de eerste vier maanden na aankoop geregistreerd werd bij de FOD Financiën. Dit kan online via MyMinFin. Er bestaan (uiteraard) nog een aantal uitzonderingen, dus bespreek dit zeker even met je accountmanager!


Nieuwe intelligente thuislaadpalen aangekocht in 2021

De overheid zet in op de vergroening van het Belgische wagenpark, waarmee logischerwijs de investering in elektrische laadpalen gepaard gaat. Er zijn zowel voor particulieren als voor ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen) fiscale voordelen verbonden aan het installeren van intelligente laadpalen bij de eigen woning of op de bedrijfssite.


Eenmanszaken & Vennootschappen kunnen genieten van een verhoogde kostenaftrek als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het is een intelligente laadpaal, wat wil zeggen dat het laadvermogen en de laadtijd gestuurd kan worden door een beheerprogramma;